Senāts ir ieinteresēts kvalitatīvās kasācijas sūdzībās, tādēļ, iespējams, jāsāk domāt par Augstākās tiesas advokātu sistēmas ieviešanas lietderību, – uzrunājot Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulci 12.aprīlī, sacīja Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Civillietu departamenta priekšsēdētājs norāda: “Lai gan jau vairākus gadus kasācijas instancē darbojas daļējs advokātu process, tas nav sasniedzis mērķi, proti, nav būtiski uzlabojusies situācija ar kasācijas sūdzību kvalitāti. Nav šaubu, lielākā daļa profesionāli uzrakstītu kasācijas sūdzību, bet tomēr ir pārāk daudz nekvalitatīvu.”

Ņemot vērā problēmas apmērus, kā arī to, ka visaptveroša advokātu kvalifikācijas uzlabošana šajos jautājumos saprātīgos termiņos nav iespējama, Aigars Strupišs uzskata, ka paralēli jāsāk domāt par Augstākās tiesas advokātu sistēmas ieviešanu, līdzīgi, kā tas ir vairākās Rietumeiropas valstīs, vienlaikus ar tīrā advokātu procesa ieviešanu kasācijā. Tiesvedība kasācijas instancē pietiekami būtiski atšķiras no tiesvedības, kurā lieta tiek skatīta pēc būtības, un tai nepieciešama īpaša kvalifikācija.

Uzrunājot zvērinātus advokātus, Civillietu departamenta priekšsēdētājs vērsa arī uzmanību uz advokātu piederībai tiesu sistēmai, kas savukārt ir būtiska daļa no valsts tiesību sistēmas. Tāpēc, kā norāda Aigars Strupišs, advokatūra nav uzskatāma par privātu biznesu, kurā peļņa ir pirmajā vietā, bet pārējais tai tiek pakārtots: “Piederība tiesu sistēmai nav tukša frāze. Tā piešķir tiesības un uzliek pienākumus – gan juridiskus, gan ētiskus.”

Nav retums, kad cilvēks, kuram ir objektīvā taisnība, lietu zaudē tādēļ, ka nekvalitatīvi sastādīts prasības pieteikums, apelācijas vai kasācijas sūdzība, ka nav bijusi kvalitatīva juridiskā palīdzība u.tml. Ir gadījumi, kad tiesa var šādā situācijā palīdzēt, taču tie ir ierobežoti gadījumi, jo tiesai jādarbojas prasības robežās. Departamenta priekšsēdētājs aicināja advokātus uz sadarbību, risinot tiesu sistēmas problēmas. Lai paaugstinātu sabiedrības uzticēšanos tiesu varai, risinājumam jābūt kompleksam, iesaistoties visām pusēm – Senātam, apgabaltiesām, 1.instances tiesām, advokatūrai.

Komentāri