Rīgas apgabaltiesa nākamnedēļ plāno uzklausīt Ventspils domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga pēdējo vārdu krimināllietā. Pēdējo vārdu 4. februārī visas sēdes garumā teica viņa dēls Anrijs Lembergs, kurš detalizēti izanalizēja nu jau bijušā mantas glabātāja Rūdolfa Meroni sadarbību ar prokuroru Juri Jurisu, kā arī, kādi ir šīs sadarbības mērķi un sekas.

“Uzskatu, ka mans aizstāvis debatēs un replikā ir pietiekami plaši motivējis pret mani izvirzīto apsūdzību nepamatotību un absurdumu, tāpēc savā pēdējā vārdā argumentus manis attaisnošanai vairs neatkārtošu, bet izteikšos par prokuroru kā procesa virzītāja un valsts apsūdzības uzturētāja rīcības nepieļaujamību, kas būtiski ietekmēja kā kriminālprocesa gaitu vispār, tā arī iegūto pierādījumu pieļaujamību un ticamību, un kas tiešā veidā ir saistīts ar mantisko jautājumu risināšanu šajā kriminālprocesā,” norādīja Anrijs Lembergs.

“Uzskatu, ka šajā runā aprakstītie fakti ir par pamatu blakus lēmuma pieņemšanai par prokurora Jura Jurisa rīcību, kā arī ir par pamatu tam, lai atzītu par nepieļaujamām visas Rūdolfa Meroni un Jans De Lints liecības šajā lietā. Tāpat, viss šeit izklāstītais nepārprotami apliecina jau vairākkārt iepriekš pausto: šis kriminālprocess ir nekas cits kā prokurora Jura Jurisa pret Aivaru Lembergu radītais farss, kurā es tiku iesaistīts lai, pirmkārt, Rūdolfs Meroni un, iespējams, arī kādas citas personas, iegūtu iespēju ilgstoši rīkoties ar man un Līgai Lembergai piederošu mantu un faktiski piesavināties to, un, otrkārt, lai politisku un, iespējams, arī kādu citu iemelsu dēļ varētu nepamatoti apsūdzēt arī Aivaru Lembergu pēc Krimināllikuma 195.panta. Bez tām darbībām, kas man nepamatoti tiek inkriminētas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195.panta, nebūtu iespējams celt apsūdzību pēc šī panta arī Aivaram Lembergam, kura notiesāšana ir visa šī farsa – šī kriminālprocesa – virsmērķis,” sacīja Lembergs.

“Tāpat vēlreiz uzsveru – šajā kriminālprocesā sistemātiski tika ignorētas manas tiesības uz aizstāvību, klaji aizskarot manas tiesības uz taisnīgu un objektīvu kriminālprocesa norisi, kam daudzos gadījumos pie vainas bija tieši prokurora Jura Jurisa rīcība,” turpināja uzņēmējs.

Pēc viņa sacītā, tiesai šajā lietā ir jāpieņem blakus lēmums par prokurora Jura Jurisa darbību, jo, izvērtējot prokurora veiktās darbības visā kriminālprocesa laikā gan pirmstiesas izmeklēšanas procesā, gan tiesvedības procesā, kā arī ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo, publicēto un publiski pieejamo informāciju par prokurora Jura Jurisa veiktajām darbībām, ir pamats uzskatīt, ka prokurors Juris Juriss ir tieši un personīgi ieinteresēts šī kriminālprocesa izskatīšanā.

Viņš atsaucās uz publikācijām dažādās interneta vietnēs un arī drukātajos preses izdevumos, kurās detalizēti ir aprakstīts kā prokurors Juris Juriss ir piedalījies un aktīvi atbalstījis Rūdolfu Meroni, kā rezultātā Rūdolfs Meroni, iespējams, ir veicis Krimināllikuma 179. panta trešajā daļā (piesavināšanās lielā apmērā) paredzēto noziedzīgo nodarījumu, piesavinājies (izšķērdējis) viņam uzticēto kriminālprocesā Nr. 12812003205 2007.gada 17. decembrī un 2008. gada 23. janvārī Līgai Lembergai un Anrijam Lembergam arestēto mantu. Minētā publiski pieejamā informācija, kopsakarā ar šajā kriminālprocesā jau noskaidrotajiem apstākļiem norāda, ka prokurora Jura Jurisa darbības, iespējams, kvalificējamas pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 179.panta trešās daļas – kā līdzdalība (atbalstīšana) šajā kriminālprocesā liecinošās personas Rūdolfa Meroni veiktajam noziedzīgajam nodarījumam.

“Neatkarīgi no tā, kāds spriedums būs šajā lietā, valstij būs jāuzņemas atbildība par arestētās mantas vērtības samazinājumu un šīs mantas zudumu vispār, kas, iespējams, notika ne bez prokurora Jura Jurisa ziņas un atbalsta,” paudis Lembergs.

Viņš norādīja, ka prokurora Jura Jurisa lomu AS “Latvijas Naftas Tranzīts” akciju atsavināšanā, norādot, ka prokurora Jura Jurisa uzdevums un pienākums saistībā ar 2007. gada 17. decembra un 2008. gada 23. janvāra lēmumiem par arestu uzlikšanu mantai pirmām kārtām bija pēc iespējas nodrošināt, lai visā mantas aresta periodā tiktu saglabāta arestētās mantas vērtība, nepieļaujot tās samazināšanos mantas aresta laikā, un otrām kārtām – nekādā gadījumā nepieļaut arestētās mantas atsavināšanu, bet Juriss ne tikai nav nodrošinājis arī otrā pienākuma izpildi, bet tieši otrādi – kā var saprast no publiski pieejamas informācijas, Juris Juriss ir pat veicinājis arestētās mantas atsavināšanu.

“Izpildot 2017. gada 17. decembra lēmumu par mantas arestu, 2007. gada 19. decembrī ir uzlikts arests t.sk. arī 100 (simts) % patiesā labuma guvēja tiesībām kompānijā YELVERTON INVESTMENTS B.V, nododot tās glabāšanā Rūdolfam Meroni, savukārt ar 2008.gada 23.janvāra lēmumu – arests uzlikts 29,348% patiesā labuma guvēja tiesībām AS “Ventbunkers”. Rūdolfam Meroni tika paziņots par aizliegumu jebkādā veidā izšķērdēt (apzināti samazināt vērtību), slēpt, mainīt vai atsavināt lēmumā norādīto mantu. Rūdolfs Meroni ar savu parakstu 2017.gada 19.decembra protokolā par aresta uzlikšanu mantai apliecinājis, ka mantu, kurai uzlikts arests, ir pieņēmis glabāšanā, kā arī to, ka viņam ir izskaidrota atbildība, kas paredzēta Krimināllikuma 308.pantā par šīs mantas izšķērdēšanu, atsavināšanu vai slēpšanu. No publiski pieejamās informācijas laikrakstos un interneta portālos ir kļuvis zināms par prokurora Jura Jurisa veiktajām darbībām, kas liecina par iespējamo sniegto atbalstu arestētās mantas glabātājam Rūdolfam Meroni, izšķērdējot viņam uzticēto mantu,” sacīja uzņēmējs.

Minot vairākus piemērus, Lembergs teica, ka “prokurors Juris Juriss ir veicis arī liecinieku ietekmēšanu un citas darbības, kas ir veicinājušas liecinieku liecību vērtēšanas principu izkropļojumu, kā arī ir pārkāpis izmeklēšanas noslēpumu, izsniedzot trešajām personām pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtos pierādījumus.”

“Izvērtējot krimināllietas materiālus un publikācijās uzskaitītos faktus, diemžēl nākas secināt, ka visas darbības ar kriminālprocesā Nr. 12812003205 arestēto mantu, sākot ar lēmuma pieņemšanu par mantas arestu, kā arī Kriminālprocesa likumā paredzēto darbību neveikšana attiecībā uz starptautisko tiesisko sadarbību, arestētās mantas nodošanu glabāšanā kriminālprocesā iesaistītai un ieinteresētai personai pat neveicot šīs arestētās mantas novērtēšanu, šīs personas mudināšana atsavināt uzticēto mantu, padomu un atbalsta sniegšana arestētās mantas atsavināšanā, kā arī Rūdolfa Meroni atteikums izpildīt tiesas 2020.gada 17.augusta lēmumu ar kuru viņš ir atcelts no arestētās mantas glabāšanas, aizbildinoties ar dažādiem ieganstiem, tai skaitā pat ar “nepareizo” valodu, kurā sastādīts minētais lēmums, iespējams, ir Jura Jurisa un Rūdolfa Meroni iepriekš rūpīgi izplānotas,” sacīja Lembergs.

Pēc viņa sacītā, analizējot un sniedzot vērtējumu minēto personu rīcībai, nekādā gadījumā Jura Jurisa aktīvo rīcību nevarētu uzskatīt par sagadīšanos, nezināšanu, kļūdīšanos: “Nedrīkst pat pieļaut domu, ka mūsu valstī ietekmīgos valsts varas amatos varētu atrasties nepieredzējuši un nezinoši speciālisti, kam ir tieksme kļūdīties, bet kas tiek virzīta ģenerālprokurora amatam. Pieļaujot šādu iespēju, tiek pieļauta arī varbūtība, ka šāda situācija kļūst par normu.”

“Uzklausījusi un pieņēmusi Jura Jurisa AS “Latvijas Naftas Tranzīts” piederošo AS “Ventspils nafta” akciju pārdošanai dotos padomus un norādījumus, AS “Latvijas Naftas Tranzīts” izmantoja Jura Jurisa ieteiktos līdzekļus un 2015. gada 17. jūnijā iesniedza Jurim Jurisam iesniegumu Nr.21.17.06.15, lūdzot sniegt viedokli par AS “Latvijas Naftas Tranzīts” piederošo AS “Ventspils nafta” akciju pārdošanu,” sacīja uzņēmējs.

Atbilstoši 2015. gada 4. jūnija tikšanās laikā panāktajai vienošanai un Jura Jurisa dotajam solījumam, 2015. gada 30. jūnijā Juris Juriss, klaji ignorējot Prokuratūras likuma 2. panta 6. punktā viņam noteikto pienākumu aizsargāt personu un valsts tiesības un likumīgās intereses, apzinoties, ka AS “Latvijas Naftas Tranzīts” nav tiesiska pamata atsavināt tai piederošās AS “Ventspils nafta” akcijas un atsavināšanas rezultātā tiks nodarīts būtisks kaitējums valsts likumīgajam interesēm, nodarot materiālu zaudējumu vairāku miljonu euro apmērā, AS “Latvijas Naftas Tranzīts” sniedza atbildi Nr. 3/4-9-277-15/4664, apzināti, nolūkā iedrošināt AS “Latvijas Naftas Tranzīts” veikt prettiesiskās darbības, atbildē paužot nepatiesus apgalvojumus par to, ka 2007. gada 17. decembra un 2008. gada 23. janvāra lēmumi par aresta uzlikšanu mantai neattiecas uz AS “Latvijas Naftas Tranzīts” aktīviem.

“Jura Jurisa paustā apgalvojuma nepamatotību, prettiesiskumu un klaju pretrunu ar paša Jura Jurisa turpmāko rīcību apstiprina Jura Jurisa 2015. gada 16. oktobrī Rūdolfam Meroni kā AS “Ventbunkers” padomes priekšsēdētājam adresētā vēstule Nr. 3/3-4/522, kurā cita starpā Juris Juriss ir atgādinājis, ka Rūdolfam Meroni glabāšanā ir nodota Aivaram Lembergam un Anrijam Lembergam piederošā manta, tai skaitā, 100 % patieso labuma guvēju tiesības kompānijā Yelverton Investments B.V.”, kā arī līdz 2015.gada 27.oktobrim uzdevis sniegt ziņas par arestētās mantas vērtības saglabāšanu, t.i., kādas izmaiņas ir notikušas AS “Ventbunkers” un AS “Latvijas Naftas Tranzīts” akcionāru sastāvā, tātad nav šaubu, ka Juris Juriss arestu attiecina arī uz AS “Latvijas Naftas Tranzīts”,” sacīja Lembergs.

“Pēc Jura Jurisa viennozīmīga intelektuālā atbalsta saņemšanas, kas izpaudās sniedzot padomus, norādījumus un piedāvājot līdzekļus, Rūdolfs Meroni, iespējams, mantkārīgu motīvu vadīts, iedzīvošanās nolūkā noorganizēja ar 2007.gada 17.decembra lēmumu par aresta uzlikšanu mantai arestēto AS “Latvijas Naftas Tranzīts” piederošo AS “Ventspils nafta” akciju pārdošanu, nodarot būtisku kaitējumu Latvijas Republikas likumīgajam interesēm, kā arī nodarot Latvijas Republikai materiālo zaudējumu vairāku miljonu euro apmērā, jo tieši valstij būs jāatbild par manas un Līgas Lembergas mantas samazinājumu neatkarīgi no tā kādu spriedumu šajā lietā pieņems tiesa. Šis mantas samazinājums jau ir, un no sprieduma būtības būs atkarīgs tikai tas, kam šis atlīdzinājums būs izmaksājams,” norādīja Lembergs, piebilstot, ka “tādējādi vismaz par šīs man un Līgai Lembergai piederošās mantas īpašnieku nelikumīgi ir kļuvusi Rūdolfa Meroni kontrolētā kompānija, bet mums šī manta ir zudusi.”

Tāpat viņš norādīja uz to, ka papildus iepriekš minētajam, atbalstot un veicinot Rūdolfa Meroni prettiesiskās darbības, prokurors Juris Juriss ir veicis arī liecinieku ietekmēšanu un citas darbības, kas ir veicinājušas liecinieku liecību vērtēšanas principu izkropļojumu, kā arī ir pārkāpis izmeklēšanas noslēpumu, izsniedzot trešajām personām pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtos pierādījumus.

Lembergs ir arī detalizēti izanalizējis Meroni un Jurisa e – pasta saraksti, kas pirms kāda laika tika publicēta internetā. Īpaši vērtīgs šajā analīzē ir tas, ka Lembergs pirmais šo saraksti salicis kopā ar reāliem notikumiem, respektīvi, analizējis to kontekstā ar reālo notikumu gaitu. Personai, kura pietiekoši neorientējas lietas apstākļos, kurai nav pieejami visi lietas materiāli, šādu analīzi veikt nav iespējama.

Kāda vēstule liecinot, ka Juriss ar Meroni ne tikai sarakstās e – pastā, bet arī tiekas klātienē un sazvanās. Par to liecina, piemēram, šāds 2008. gada e – pasts: “Meroni kungs, atsaucoties uz mūsu 4. jūlija telefona sarunu, nosūtu Jums Līgai Lembergai piederošā īpašuma, kas atrodas Jūsu glabājumā, aresta atcelšanas lēmuma fragmentu/izvilkumu. (Skatiet pielikumu). Ar cieņu, Māris Urbāns. Juris Juriss.”

“Lietas materiālos nav neviena pierādījuma tam, ka Rūdolfam Meroni jelkad būtu oficiāli paziņots par aresta atcelšanu Līgai Lembergai piederošās mantas daļai. Uzskatu, ka prokurors Juris Juriss apzināti sūta Rūdolfam Meroni šo lēmuma tekstu /neformāli/, lai Meroni oficiāli nebūtu informēts par mantas aresta atcelšanu un varētu turpināt savas, iespējams, noziedzīgas darbības arī ar Līgas Lembergas mantas daļu, kas atbrīvota no aresta.”

Lembergs minēja vairākus argumentus, no kā var secināt, ka Meroni sarakstījies tieši ar prokuroru Jurisu, nevis ar kādu citu privātpersonu.

“Nepārprotami, visas prokurora Jura Jurisa veiktās darbības kopumā norāda uz to, ka viņš apzināti konsultējis Rūdolfu Meroni par nepieciešamajām rīcībām apsūdzības ietvaros, lai Rūdolfs Meroni gūtu mantisku labumu no liecību sniegšanas – turpinātu arestētās mantas pārvaldīšanu un piesavināšanos (izšķērdēšanu), kā arī lai prokurors varētu turpināt uzturēt apsūdzību uz safabricētu, nepatiesu un nepārbaudāmu pierādījumu pamata un, iespējams, gūt arī mantisko labumu no Rūdolfa Meroni iespējamo noziedzīgo darbību atbalstīšanas,” sacīja Lembergs.

“Ņemot vērā, ka tiesas pienākums ir “nepieļaut lietas izskatīšanu uz safabricētu, nepatiesu un nepārbaudāmu pierādījumu pamata, kā arī reaģēt uz tās rīcībā nodoto informāciju, kas satur ziņas par iespējamo prokurora Jura Jurisa noziedzīgo rīcību,” Lembergs lūdza taisīt attaisnojošo spriedumu, un “pieņemt blakus lēmumu par prokurora Jura Jurisa iespējamo noziedzīgo rīcību.”

Foto: F64

Komentāri