UNESCO un Draugu grupas žurnālistu drošībai pārstāvji šī gada 1. martā rīko virtuālu konferenci, kas veltīta tiesu varas un starptautiskās sadarbības lomai žurnālistu drošības veicināšanā.

Konferences mērķis ir stiprināt krimināltiesību sistēmas nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī nesodāmības izbeigšanai pret žurnālistiem. Efektīvākai noziegumu pret žurnālistiem izmeklēšanai un kriminālvajāšanai nepieciešama plašāka tiesu un tiesībsargājošo iestāžu izpratnes veicināšana un kapacitātes celšana, tādēļ konferencē tiks identificēti galvenie izaicinājumi un labās prakses piemēri šādu noziegumu atrisināšanā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dzimuma aspektam, izceļot pret sievietēm žurnālistēm vērstus noziegumus un problēmas, ar kurām tās saskaras, meklējot taisnīgumu.

Konferenci veidos trīs paneļdiskusijas, kurās jomas eksperti, balstoties 2020. gada Pasaules preses brīvības dienas konferencē izveidotajā Tiesu sistēmas pārstāvju foruma (Forum of Legal Actors) ieteikumos, turpinās aizsāktās diskusijas par vārda brīvības un žurnālistu drošības veicināšanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vadlīnijām par noziegumu pret žurnālistiem izmeklēšanu un kriminālvajāšanu: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375138, kas tika prezentētas Pasaules preses brīvības dienas konferences ietveros, un ir pirmās šim tematam veltītās starptautiska līmeņa vadlīnijas.

Mediju brīvība un žurnālistu drošība ir Latvijas ārpolitikas prioritāte cilvēktiesību jomā. Kopā ar partnervalstīm, Latvija regulāri aktualizē mediju brīvības un žurnālistu drošības jautājumus starptautiskajās organizācijās (ANO, EDSO, Eiropas Padome), kā arī aktīvi iesaistās Mediju brīvības koalīcijas darbā. Latvija sniedz arī praktisku ieguldījumu žurnālistu drošības situācijas uzlabošanai, aktīvi darbojoties UNESCO Starptautiskajā programmā komunikācijas attīstībai un regulāri veicot iemaksas žurnālistu drošības projektu atbalstam. Tāpat 2020. gadā Latvijas valdība piešķīra līdzekļus, lai nodrošinātu rehabilitējamo Baltkrievijas žurnālistu uzņemšanu, sniegtu žurnālistiem psiholoģisko atbalstu un veiktu apmācības par drošību – un turpina sniegt atbalstu arī šogad.

Komentāri