Eiropadome rīkoja viedokļu apmaiņu ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu par transatlantisko sadarbību saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.

1. Krievijas agresīvais karš pret Ukrainu rupji pārkāpj starptautiskās tiesības, un tā rezultātā milzīgs skaits civiliedzīvotāju ir zaudējuši dzīvību un guvuši ievainojumus. Krievija vērš uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem un mērķtiecīgi uzbrūk civilajiem objektiem, tostarp slimnīcām, medicīnas iestādēm, skolām un patvertnēm. Šie kara noziegumi ir nekavējoties jāizbeidz. Atbildīgie un viņu līdzdalībnieki tiks saukti pie atbildības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Krievijas militāro spēku īstenotā Mariupoles un citu Ukrainas pilsētu aplenkšana un humānās palīdzības piekļuves liegšana ir nepieņemama. Krievijas spēkiem nekavējoties jānodrošina droši ceļi uz citām Ukrainas daļām, kā arī jāļauj nogādāt humāno palīdzību uz Mariupoli un citām aplenktajām pilsētām.

2. Eiropadome mudina Krieviju steidzami garantēt civiliedzīvotāju, kas iestrēguši visās citās kara zonās, drošu pārvietošanos uz viņu izvēlēto galamērķi, nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus, nodrošināt nepārtrauktu humānās palīdzības piekļuvi un izveidot humanitāros koridorus. Tā arī mudina Krieviju pilnībā ievērot savas saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp starptautiskajām humanitārajām tiesībām, un pildīt Starptautiskās Tiesas neseno rīkojumu.

3. Eiropadome prasa Krievijai nekavējoties apturēt savu militāro agresiju Ukrainas teritorijā, nekavējoties un bez nosacījumiem izvest visus spēkus un militāro ekipējumu no visas Ukrainas teritorijas un pilnībā ievērot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību tās starptautiski atzītajās robežās.

4. Eiropas Savienība atbalsta Ukrainu un tās iedzīvotājus, un Eiropadome atkārtoti apstiprina Versaļas deklarāciju, atzīstot Ukrainas centienus tuvināties Eiropai un izvēlēto virzību uz Eiropu, kā norādīts Asociācijas nolīgumā. Eiropadome atkārtoti aicina Komisiju iesniegt atzinumu saskaņā ar attiecīgajiem Līgumu noteikumiem. Eiropas Savienība turpinās sniegt koordinētu politisko, finansiālo un materiālo atbalstu un humāno palīdzību. Eiropas Savienība līdz šim ir pieņēmusi būtiskas sankcijas, kas spēcīgi ietekmē Krieviju un Baltkrieviju, un joprojām ir gatava novērst nepilnības un vērsties pret faktisku un iespējamu apiešanu, kā arī ātri pieņemt turpmākas koordinētas stingras sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, lai efektīvi vājinātu Krievijas spējas turpināt agresiju. Eiropadome aicina visas valstis rīkoties saskaņā ar šīm sankcijām. Ir jāaptur jebkādi mēģinājumi apiet sankcijas vai palīdzēt Krievijai, izmantojot citus līdzekļus.

5. Krievijas militārā agresija pret Ukrainu ir likusi miljoniem cilvēku pamest savas mājas. Daudzi no viņiem ir atraduši pajumti un drošību Eiropas Savienībā, un to atviegloja pagaidu aizsardzības mehānisms. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš visneaizsargātāko cilvēku vajadzībām un pasākumiem ar mērķi novērst un atklāt cilvēku tirdzniecību. Eiropadome apliecina cieņu visiem iedzīvotājiem, organizācijām un valdībām visā Eiropā, kuri ir izrādījuši solidaritāti ar tiem, kas bēg no šā šausminošā kara.

6. Šī krīze ir būtisks izaicinājums uzņēmēju valstu infrastruktūrai un sabiedriskajiem pakalpojumiem, jo īpaši pie robežām ar Ukrainu. Eiropadome atzīst visus centienus, kas jau veikti, lai uzņemtu bēgļus, kuri bēg no kara Ukrainā, aicina visas dalībvalstis pastiprināt savus centienus nepārtrauktā vienotības un solidaritātes garā un aicina Komisiju īstenot visas šādu centienu sekmēšanai vajadzīgās iniciatīvas. Tā arī aicina steidzami pabeigt darbu pie nesenajiem Komisijas priekšlikumiem, kuru mērķis ir atbalstīt dalībvalstis, lai nodrošinātu, ka ātri tiek mobilizēts ES finansējums bēgļiem un viņu uzņēmējiem, un aicina Komisiju strādāt pie papildu priekšlikumiem, lai pastiprinātu ES atbalstu šajā sakarā. Tā aicina dalībvalstis ar Komisijas atbalstu izstrādāt ārkārtas rīcības plānus, lai pievērstos arī vidēja termiņa un ilgtermiņa vajadzībām.

7. Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt pastāvīgu un nepārtrauktu elektroenerģijas un gāzes plūsmu uz Ukrainu. Nesenā Ukrainas un Moldovas elektrotīklu sinhronizācija ar ES tīkliem ir ievērības cienīgs sasniegums. Tas pierāda, ka mūsu nākotnes ceļi tagad ir savstarpēji saistīti. Ir jānodrošina Ukrainas kodoliekārtu drošums, tostarp ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras atbalstu.

8. Paturot prātā Krievijas militārās agresijas radītos postījumus un milzīgos zaudējumus Ukrainai, Eiropas Savienība ir apņēmusies sniegt atbalstu Ukrainas valdībai neatliekamo vajadzību apmierināšanai un, tiklīdz Krievijas ofensīva būs beigusies, – demokrātiskas Ukrainas atjaunošanai. Šajā nolūkā Eiropadome vienojas veidot Ukrainas solidaritātes trasta fondu un aicina savus starptautiskos partnerus piedalīties, kā arī aicina nekavējoties sākt sagatavošanās darbus. Tā aicina Komisiju turpināt sniegt tehnisku palīdzību, lai palīdzētu Ukrainai īstenot vajadzīgās reformas.

9. Eiropadome aicina savlaicīgi organizēt starptautisku konferenci, lai piesaistītu finansējumu Ukrainas solidaritātes trasta fonda ietvaros.

10. Eiropadome arī atkārtoti apstiprina savu apņemšanos atbalstīt Moldovas Republiku un tās iedzīvotājus.

Komentāri