Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova un zinātniski analītiskā padomniece Nora Zvejniece 8.oktobrī piedalījās Vidzemes rajona tiesas tiesnešu sanāksmē Madonā, lai pārrunātu problēmjautājumus vienošanās procesa kārtībā skatāmās lietās un citas judikatūras aktualitātes.

Sarunā ar pirmās instances tiesnešiem analizēti iemesli, kādēļ kasācijas instances tiesa atceļ tiesu spriedumus, ar kuriem apstiprina starp prokuroru un apsūdzēto noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Tipiskākie iemesli ir dažādi Krimināllikuma pārkāpumi, kas saistīti ar soda noteikšanu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, sodu saskaitīšanu un aizstāšanu, nosacītu notiesāšanu (Krimināllikuma 52.panta 2.1 daļas, 55.panta piektās daļas, 50.panta otrās daļas nepareiza piemērošana). Tāpat tiesas ne vienmēr pārliecinās, vai norādītie noziedzīga nodarījuma faktiskie apstākļi atbilst tā juridiskajai kvalifikācijai. Kā arī dažādi Kriminālprocesa likuma pārkāpumi, kas saistīti ar kaitējuma kompensācijas noteikšanu, procesuālo izdevumu piedziņu, dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa pārkāpumu, rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem.

Senāta Krimināllietu departamenta pārstāves tiesnešu uzmanību vērsa arī uz pareizu soda noteikšanu un motivāciju lietās, kas saistītas ar noziedzīgiem nodarījumiem par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas.

Ar Vidzemes rajona tiesas tiesnešiem, kas skata krimināllietas, pārrunāti arī aktuālie Kriminālprocesa likuma grozījumi un to piemērošana tiesu praksē. 2020.gada 11.jūnijā pieņemtie likuma grozījumi ir apjomīgi. Tajos izdarīta virkne nozīmīgu grozījumu gan attiecībā uz aizliegumu apsūdzētajam, sniedzot liecību, melot, gan saistībā ar tiesas debašu un apsūdzētā pēdējā vārda ilguma ierobežošanu, pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos un vienošanās protokola saturu.

Senāta Krimināllietu departamentam sadarbība ar zemākas instances tiesām notiek jau vairākus gadus. Novembrī plānota tikšanās Kurzemes apgabaltiesā.

Tas tiek darīts tiesu prakses vienādošanas un tiesas spriešanas kvalitātes uzlabošanas nolūkā.

Komentāri