Tiesnesis, skatot nostiprinājuma lūgumu, balstās uz datiem, kas ir šajā lūgumā un tam pievienotajos dokumentos, nepieprasot nekādas papildu ziņas no iestādēm vai privātpersonām. Zemesgrāmatu process ir rakstveida bezstrīdus process, tāpēc nav iespējams noskaidrot personas viedokli, argumentus, paskaidrojumus vai pierādījumus.

Iegādājoties nekustamo īpašumu un nostiprinot to zemesgrāmatā, valsts nodevas apmērs ir 2% no pirkuma līgumā uzrādītās summas vai īpašumam noteiktās kadastrālās vērtības. Taču, kopš ir ieviesta valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, par nopirktā nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā valsts nodevas likme ir 0,5%. Iesniedzot nostiprinājuma lūgumu, jāuzrāda daudzbērnu ģimenes karte “3+ Ģimenes karte” vai nostiprinājuma lūgumā jābūt norādītam, ka persona atbilst minētajam kritērijam. Ja šādu pierādījumu nav, valsts nodevai netiek piemērota atvieglotā procentu likme.

Komentāri