Lai sasniegtu Tieslietu padomes darbības stratēģijā noteiktos mērķus, Tieslietu padome izveidoja darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai.

Darba grupā deleģēti pieci Tieslietu padomes locekļi – Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, ģenerālprokurors Juris Stukāns un Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Darba grupas uzdevums ir izstrādāt rīcības plānu un rekomendēt prioritātes Tieslietu padomes darbības stratēģijas 2021.–2025.gadam rīcības virziena “Efektīva un kvalitatīva tiesu vara” uzdevumu īstenošanai. Par uzdevuma izpildi darba grupai jāinformē Tieslietu padome līdz 15.oktobrim.

Apspriežot darba grupas izveidi un darbību, Tieslietu padome vienojās, ka šī darba grupa nedublēs Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas vai Tieslietu padomes citas darba grupas, bet sadarbosies ar tām un tai būs stratēģiskā centra loma jautājumos, kas saistīti ar tiesu darba efektivitāti. Darba grupas apkopotā informācija, sagatavotie materiāli un noteiktās prioritātes būs pamats kvalitatīvai jautājumu izskatīšanai Tieslietu padomē.

Divas rajona tiesu tiesneses pārceļ uz citām tiesām
Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Līgu Supi no Vidzemes rajona tiesas Valmierā uz Vidzemes rajona tiesu Alūksnē. Tiesnese Alūksnē sāks strādāt 13.septembrī.

Tiesnesi Jolantu Uminsku pārcēla no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas uz Vidzemes rajona tiesu Cēsīs. Tiesnese Cēsīs sāks strādāt 5.jūlijā.

Uz vakantajām tiesnešu amata vietām Alūksnē un Cēsīs bija izsludināts konkurss starp tiesnešiem, un tiesneses pieteicās konkursā, pamatojot vēlmi mainīt darba vietu sakarā ar savām dzīvesvietām.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 14.jūnijā.

Komentāri