Piektdien, 27. oktobrī, Tieslietu padome apstiprināja četrus Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas (Komisija) locekļus – Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatori un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci Dzintru Baltu, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatori Sandru Kaiju, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatori Ievu Višķeri un Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Adriju Buliņu. Visas tiesneses Komisijā apstiprinātas atkārtoti.

Dz. Balta informēja Tieslietu padomi par Komisijas darbu kopš tās izveides 2020. gada 20. oktobrī. „Komisija tika izveidota ar mērķi atlasīt augsti kvalificētus juristus ar nevainojamu reputāciju, ar atbilstošām prasmēm visās trīs jomās – profesionālajā, sociālajā un personiskajā. Juristus, kuri spētu īstenot tiesneša svarīgāko lomu – strādāt visas sabiedrības interesēs,” uzsvēra Dz. Balta. Kopumā Komisija ir izskatījusi 351 pretendenta pieteikumu tiesnešu amatam. Atlases procesa rezultātā 57 pretendenti iekļauti tiesneša amata kandidātu sarakstā. No minētajiem kandidātiem 45 ir iecelti tiesneša amatā. No tiem 16 bijuši pirmās instances tiesneši, kuri kandidēja uz tiesneša amatu apgabaltiesās, 15 tiesnešu palīgi, 6 advokāti, 4 prokurori un 4 citi pretendenti, kuri līdz tam nebija strādājuši tiesu sistēmā.

Tāpat Tieslietu padome pieņēma lēmumu noteikt aizpildāmo tiesneša amata vietu skaitu Latvijas tiesās 2024. gadā. Kā norāda Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs: „Tieslietu padome, ar nolūku efektivizēt tiesu darbu un vienlaikus nodrošināt lietu izskatīšanu sapratīgos termiņos, pieņēma šādu lēmumu, ņemot vērā tiesu darbības un tiesu noslodzes rādītājus, kā arī tiesu priekšsēdētāju viedokli.”

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas iesniegto rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas iesniegto budžeta pieprasījumu 2024. gadam. Augstākās tiesas prioritārie budžeta pasākumi nākamajam gadam – konkurētspējīga Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma sistēmas uzturēšana un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pasākumu nodrošināšana. Savukārt Tieslietu ministrijai – konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana tiesās, tiesu darbības nodrošināšana un infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšana, tiesas sēžu zāļu stacionāro datoru nomaiņa, apsūdzētā tiesību uz būtisku dokumentu rakstveida tulkojumu nodrošināšana kriminālprocesā, kā arī publisko personu nomas maksas sadārdzinājumam.

Tiesu administrācijas direktors Andris Munda prezentēja izstrādātos tiesu darbinieku atlīdzības noteikšanas principus. Tos plānots piemērot no 2024. gada 1. janvāra. Vienlaikus A. Munda norādīja, ka 2024. gadā atbilstoši Ministru kabinetā prioritātēs atbalstītajam finansējumam un izstrādātajiem atlīdzības principiem, tiesu darbinieku atalgojums palielināsies robežās no 4% – 15%.

Komentāri