Pirmdien, 22. maijā, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma izveidot darba grupu, kura veiks padziļinātu analīzi par tiesu darbu lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē un draudiem personas dzīvībai vai veselībai.

Darba grupas sastāvs:

  • Aigars Strupišs – Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs;
  • Ilze Celmiņa – Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese, Tieslietu padomes locekle;
  • Sandra Kaija – Senāta Krimināllietu departamenta senatore;
  • Liene Mikulāne – Rīgas pilsētas tiesas tiesnese;
  • Inita Ilgaža – Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos;
  • Dana Rone – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāve, zvērināta advokāte;
  • Inga Niedre – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības koordinācijas nodaļas virsprokurore.

Darba grupas uzdevums būs veikt analīzi par tiesu sistēmas darba organizācijas praksi un identificēt starpinstitucionālās sadarbības nepilnības lietās, kas saistītas ar personas aizsardzību pret vardarbību ģimenē un draudiem cilvēka dzīvībai vai veselībai. Vienlaikus darba grupa aicināta izstrādāt priekšlikumus, lai efektīvi nodrošinātu aizskarto personu tiesības uz aizsardzību minētajās lietās, kā arī pilnveidot tiesu komunikāciju krīzes situācijās.

Darba grupai par tās darba rezultātiem būs jāsniedz ziņojums Tieslietu padomei.

Komentāri